Poučení spotřebitele

 

Níže podepsaný(á) klient jako spotřebitel (dále jen „Klient“) souhlasí a bere tímto na vědomí, že:

 

 • předmětem služby nabízené obchodní společností: Readymat Realitní s.r.o., IČO: 07558481, se sídlem Velkomoravská 462/17, 695 01 Hodonín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108790, e-mail:  realitarna@readymat.cz (dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“) mají být činnosti směřující ke zprostředkování příležitosti k uzavření jedné z následujících smluv dle výběru Klienta: převod vlastnického práva k nemovitým věcem, nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu od třetí osoby, nabytí obchodního podílu v korporaci, nájem nemovitých věcí / podnájem nemovitých věcí (dále jen jako „Zprostředkovávaná smlouva“);
 • předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve zprostředkovatelské, event. v rezervační smlouvě, která byla uzavřena mezi Klientem a Realitním zprostředkovatelem (dále také jako “Smlouva”);
 • cena služby dle Smlouvy včetně případné daně z přidané hodnoty ve výši 21 % (dále jen „Odměna“) činí konkrétní pevně sjednanou částku dle Smlouvy nebo procento z kupní ceny předmětné nemovité věci, s tím, že Odměna bude splatná za podmínek sjednaných ve Smlouvě;
 • shora uvedené služby budou Klientovi poskytovány nejméně na dobu jednoho (1) měsíce nebo (v případě, že bude sjednána doba kratší) po dobu účinnosti Smlouvy;
 • v případě, že Realitní zprostředkovatel obstará příležitost ke Zprostředkovávané smlouvě a Klient odmítne z důvodů ležících výhradně na straně Klienta Zprostředkovávanou smlouvu uzavřít, zavazuje se Klient svým podpisem níže uhradit Realitnímu zprostředkovateli poměrnou cenu za již poskytnuté služby, jakož i veškeré náklady Realitního zprostředkovatele, které Realitnímu zprostředkovateli v souvislosti s jeho zprostředkovatelskou činností pro Klienta vznikly;
 • práva Klienta z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl., zejména ust. § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“);
 • zjistí-li Klient vady související s poskytováním shora uvedené služby nebo služeb, je oprávněn
  v přiměřené době předmětnou službu reklamovat na příslušné provozovně nebo v sídle Realitního zprostředkovatele, s tím, že reklamace včetně odstranění vady bude nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění předmětné reklamace (resp. práv z vad), pokud se Realitní zprostředkovatel s Klientem nedohodne v odůvodněných případech na lhůtě delší s tím, že Realitní zprostředkovatel na jeho žádost vydá Klientovi písemné potvrzení vztahující se k předmětné reklamaci.

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od rezervační či zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi Klientem a Realitním zprostředkovatelem, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Realitní zprostředkovatele (v podrobnostech ust. § 1828 odst. 2 občanského zákoníku) v rozsahu práv a povinností týkajících se Realitního zprostředkovatele:

 

Byla-li Smlouva (rezervační či zprostředkovatelská) uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Realitního zprostředkovatele (tzv. distančním způsobem), Klient stvrzuje, že byl seznámen s těmito právy dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku:

 

 • Klient může odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření, pokud Smlouvu uzavřel mimo obchodní prostory Realitní zprostředkovatele, bez udání důvodu.
 • Klient svým podpisem níže dává Realitnímu zprostředkovateli výslovný pokyn k tomu, aby Realitní zprostředkovatel začal s činností související se zprostředkováním před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů pro odstoupení od Smlouvy.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (rezervační či zprostředkovatelské) uzavřené distančním způsobem, které Klient v případě potřeby zašle na adresu Realitního zprostředkovatele uvedenou výše v tomto poučení spotřebitele:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od zprostředkovatelské / rezervační smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy ze dne ……..... vztahující se k nemovitým věcem v k. ú. ...

 

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Datum:

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klient tímto prohlašuje, že byl Realitním zprostředkovatelem poučen o možnosti mimosoudního řešení sporů ze Smlouvy vůči Realitnímu zprostředkovateli, a to prostřednictvím České obchodní inspekce jako obecného subjektu pro řešení sporů podnikatele se spotřebitelem, kdy veškeré informace další potřebné informace jsou jim dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/. Tento způsob řešení může Klientovi ponížit náklady na jeho straně v případě využití této formy řešení sporu. Realitní zprostředkovatel tímto poučuje Klienta o možnosti uplatňovat jeho práva vyjma občanského zákoníku i v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Svým vlastnoručním podpisem Klient prohlašuje a potvrzuje, že shora uvedenému porozuměl a nežádá dalšího vysvětlení.

                 

Jméno a příjmení Klienta:            

Datum podpisu:                            

Místo podpisu: